فعالیت های اخیر alirezanorozy123

Nature
  1. alirezanorozy123 به موضوع 3+1 ;کتاب / معرفی من به شما برای خودیادگیری طراحی و نقاشی پاسخ داده است.

    ممنون

    ‏23 ژانویه 2019 در 18:57
  2. alirezanorozy123 به موضوع [HOT] مجموعه آموزش طراحی چهره از [ Fine Art Academy] پاسخ داده است.

    ممنون

    ‏23 ژانویه 2019 در 18:56