دنبال چی میگردی

Nature عبارت مورد نظرت رو جستجو کن شاید به جواب سوالت برسی و نیاز نباشه تاپیک جدیدی ایجاد کنی !